$(document).ready(function() { $('.jqColumn').vjustify(); }); $(function() { // thumbnail scrollable $('#thumbnails').scrollable({size: 4, clickable: false}).find('img').each(function(index) { }); // scrollable inside the box. Its API is assigned to the 'images' variable var images = $('#images').scrollable({size: 1, api:true}); // enable reflections $('#thumbnails img').reflect({height: 0.5, opacity: 0.6}); });

 

Vedtekter for Dan Anviks minnefond

 Revidert 13. april 2015
 
 1. Fondet er opprettet på grunnlag av Dan Anviks testamente, oppsatt 20.01.1987, der han ønsker at det han etterlater seg skal deles mellom Hurum Kunstlag og Redd Barna. Testamentet ble oversendt Hurum Kunstlag ved testators død i året 2001; ved hjelp av advokat m.fl. ble hans eiendom solgt i 2003, og utbyttet fordelt.
 
 1. Testators ønske var at det skulle opprettes et fond for å støtte kunstnere i Hurum. Det deles ut en pris på kr 10.000 hvert år fra og med 2015. Prisen tildeles kunstnere innen billedkunst, skulptur, tekstil, keramikk og glass som har tilhørighet til Hurum. Kandidater må selv søke, etter annonserte søknadskriterier. Frist og tidspunkt for utdeling fastsettes årlig.
 
 1. Grunnkapitalen/egenkapitalen, den delen av arven som tilfalt Hurum Kunstlag, var ved opprettelsen kr 120.000.
 
 1. Kapitalen forvaltes av fondets styre. Avkastning av kapitalen oppnås ved plassering på egen konto i bank. Vi deler ut kr 10.000 pr. år de neste 5 årene; evalueres igjen i 2020.
 
 1. Det vil bli delt ut én pris pr. år (som nevnt under punkt 2), og samme person kan ikke få prisen flere ganger. Styret kan unnlate å dele ut prisen dersom det ikke finnes aktuelle kandidater et år. Navnet på prisvinner offentliggjøres ved tildelingen.
 
 1. Fondets styre består av 3 medlemmer og 2 varamedlemmer. Styret velger selv sine medlemmer og konstituerer seg selv. Hvert medlem fungerer inntil 3 år, men vi vil sikre at det vil være overlapping, slik at ikke hele styret fratrer samtidig. Vara velges for 2 år.
 
 1. Styret forvalter fondets midler i samsvar med vedtektene og gjeldende lovbestemmelser.
 
 1. Styret har endelig beslutningsmyndighet ved valg av prisvinner i henhold til vedtektene.
 
 1. Fondets kasserer fører regnskap og årsregnskapet revideres av revisor.
 
 1. Styret kan benytte lokalpresse og digitale medier for å informere om prisen og  søknadskriteriene.
 
 1. Vedtektsendringer kan besluttes etter vedtak av styret i minnefondet. En slik endring må ikke berøre det opprinnelige formålet for fondet.
 
 1. Utgifter i forbindelse med utdeling av prisen etc. blir dekket av fondet.

Aktiviteter

Nytt fra Hurum Kunstlag

Levert av WebSite AS